Posts

Showing posts from October, 2018

Непрочитано писмо

Image
Драга докторице,
Вјероватно ме се не сјећатe, толико пацијената дође и прође, неки никада не изађу из болничких постеља које никад нису личне, већ опште, за неке предмет сталног сјећања.  Прије више од 15 година сам лежала на неурохирургији у Београду, руптура АВМа, скоро па отписана. Вас се сјећам одмах након што сам изашла из стања амнезије. Били сте дивни, онако како је пријало четрнаестогодишњем дјетету које је први пут у животу осјетило шта је то права бол. Миловање по коси, држање за руку... све што у том тренутку треба неком ко не зна шта га је задесило. Преживјех и то и исти удар пола године касније. И многе емотивне који су ме задесили током ових година. Константе диплопије и хемипарезу, хронични бол...тешкоће разних врста које су постале моји савезници. Из Београда те 2003.године понесох три успомене: сјећања на двије младе дјевојке, од којих је једна умрла од рака, а друга је имала завој на глави и тјешила ме док сам имала јаке болове. Њен глас ме је болио, али га се радо сјећ…

Workplace stress

I was struggling with mental health problems four years ago, which was caused by mobing and stress at work. As a person with acquired disability, at one point in my life, I was going through a long psychological therapy which was a part of my rehabilitation, after I survived two strong strokes. That experience made me very capable to resist many upcoming bad experiences, such as dealing with a bad employer and some health issues caused by it. When I accepted that job, the salary was not even satisfying, but I was really looking forward to new experience and hoping to improve related to a financial situation of that organization, which was promised to me during first interview. And, what was most important, I had the feeling of being in a safe surrounding, because it is an organization representing people with disabilities, led by them. After a short period of time, the situation got worse. My superior, who is also disabled, did not like the fact that I respect my work time and finish…

Ментално здравље

Image
Водила сам борбу са проблемима менталног здравља прије четири године, што је узроковано мобингом и стресом на послу.
Као особа са стеченим инвалидитетом, у једном тренутку у мом животу сам прошлакроз дугу психолошку терапију која је била дио моје рехабилитације, након што сам преживјела два јака излива крви на мозак. То искуство ме је учинило јако способном да се одупире многим предстојећим лошим искуствима, као што су рад за лошег послодавца и нека здравствена питања која су узрокована овим проблемом. Када сам прихватила тај посао, зарада није била задовољавајућа, али сам се стварно радовала новом радном искуству и надала се да ће се побољшати финансијска ситуацијa те организације, што ми је обећано током првог интервјуа. И, што је најважније, имала сам осјећај да сам у безбједном окружењу, јер је то организација која заступа особе са инвалидитетом, на челу са њима.
После кратког временског периода ситуација се погоршала. Мојој надређеној, која је такође особа са инвалидитетом, није …